PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

ADHESIÓ DEL MÓN DE L’ESPORT AL MANIFEST INSTITUCIONAL PER A
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
Manifest Institucional 2015
25 de novembre de 2015
Des del món de l’esport i des de la nostra entitat manifestem la voluntat de sumar
esforços i crear sinergies de treball cooperatiu que ens permetin construir
conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar definitivament la violència
masclista, perquè representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra
la igualtat efectiva entre dones i homes.
Treballarem per construir una societat democràtica, moderna i igualitària que faci
front a la violència masclista i les desigualtats entre homes i dones, amb eines que
ens permetin desplegar la Llei d’igualtat, aprovada el mes de juliol passat pel
Parlament de Catalunya.
Volem un esport que promogui els valors que l’hi són inherents com l’esforç, el
respecte, el treball en equip, el sacrifici i la superació, lluny de qualsevol tipus de
violència; i manifestem fermament la voluntat de treballar per eradicar-la.