CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 25-07-14

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

En compliment del què disposa l’article 9 dels estatuts del Club i a iniciativa de la Junta Directiva, s’acorda convocar Assemblea General Ordinària el proper dia 25 de juliol de 2014, a les 18.30 hores en primera convocatòria i a les 19.00 en segona, a la seu social del RC L’Hospitalet, amb l’ordre del dia següent:

– Informe del president del RC L’Hospitalet.

– Nomenament de dos interventors entre els membres de l’assemblea assistents a la mateixa, que aprovaran i signaran l’acta, si s’escau, conjuntament amb el president i secretari.

– Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats corresponent a la temporada 2013-2014.

– Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per l’exercici econòmic 1 de setembre de 2014 a 31 d’agost de 2015.

– Torn obert de paraules.

Es delega al Secretari, perquè tingui cura de fer les gestions necessàries per la formalització de la convocatòria de l’assemblea, així com que s’encarregui de l’aspecte logístic de la mateixa.